comfortti.si
Ugrás a tartalomhoz

Ingyenes segítség: info@comfortti.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

 

MEGASPLET, trgovina po internetu, d.o.o., a cég rövidített elnevezése: MEGASPLET d.o.o., székhelye: Gmajna 7, 1236 Trzin, Slovenia, adószáma: SI84375493, égjegyzékszám: 6988407000

Az MEGASPLET d.o.o. az Alapító Okiratban rögzített céljai, célszerinti tevékenysége során végzett tevékenysége, a www.comfortti.hu és annak aloldalain, valamint minden tulajdonában lévő regisztrált domainjén elérhető szolgáltatásoknak az adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek. Az MEGASPLET d.o.o. a továbbiakban magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az önrendelkezési jog tiszteletben tartását.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket akár a weboldalaink, akár más online felületeinken keresztül, vagy rendezvényeinken személyesen az Ön hozzájárulásával Önre vonatkozóan gyűjtünk, tárolunk, kezelünk a törvényben meghatározott módon.

Adatvédelmi jogszabályok a) Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk; b) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második könyv (új Ptk.) Harmadik rész; c) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) d) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK  - AZ MEGASPLET d.o.o. ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy b) azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes; b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek; c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

AZ MEGASPLET d.o.o. ADATKEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Az MEGASPLET d.o.o., mint adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeljük az alábbiakban meghatározott célokból, a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően:

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat fentebb megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az “információszabadságról szóló törvény”) 5. § (1) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, a tevékenység pedig a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

május 25-étől kezdődően azonban ehhez társul az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja is (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete) (GDPR”), vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, de továbbra is az Ön hozzájárulása alapján fognak történni. vagyis az ilyen adatkezelési

Az adatszolgáltatók/érintettek önként lépnek kapcsolatba Az MEGASPLET d.o.o.-vel/Adatkezelővel, önként regisztrálnak az eseményekre, hírlevélre, képzésre, azokon önként vesznek részt.

 

MENNYI IDEIG ŐRZI MEG AZ MEGASPLET d.o.o. A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük Ön személyes adatait.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő 8 (nyolc) év. Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén (beleértve a hírlevélre történő feliratkozást is) a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Amennyiben fentiektől eltérő kikötés miatt ettől el kell térnünk (pl. hazai vagy nemzetközi pályázat adatkezelési és megőrzési előírásai), arról minden esetben előre és külön tájékoztatjuk.

Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi

követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az MEGASPLET d.o.o. személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A személyes adatok kezeléséhez a tevékenysége végzése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); c) változatlansága igazolható (adatintegritás); d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az MEGASPLET d.o.o. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az MEGASPLET d.o.o. az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A személyes adatok további kezelése Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.

 

AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK:

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra,

hogy kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,

kérje a személyes adatainak helyesbítését,

kérje a személyes adatainak törlését,

kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,

kérje az adathordozhatóságot,

tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),

visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 

HOZZÁFÉRÉSI JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhetünk Öntől.

 

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG")

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törülni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben nem tudunk további szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

 

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk.

 

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk személyes adatainak kezelése ellen, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait. Tájékoztatjuk Önt, hogy Az MEGASPLET d.o.o. nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

 

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

 

A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA

Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Bővebben lásd alább, a „Jogorvoslati lehetőségek” pont alatt.

 

HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az MEGASPLET d.o.o. eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;

biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;

nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;

védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

Ennek megfelelően Az MEGASPLET d.o.o. egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA

Tevékenysége során Az MEGASPLET d.o.o. igénybe veheti különböző adatkezelők és külső szolgáltatók szolgáltatásait, hogy Az MEGASPLET d.o.o. nevében és az ő utasításai szerint konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait. Az adatkezelők a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött adatkezelési szerződés érvényes és hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az Ön adatait meg kell őrizniük. Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó külső felek (címzettek) tudomására hozhatjuk az alábbiakban ismertetett célokból:

külső felek, úgymint ügyvédi irodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy alkalmazása érdekében;

kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a www.comfortti.hu weboldalon.

 

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

Az MEGASPLET d.o.o. nem vállal felelősséget azért, ahogyan engedélyezett esetben külső felek a saját céljaikra felhasználják az Ön személyes adatait. Ilyen esetben a külső fél tekintendő adatkezelőnek is, ezért további információkért olvassa el az ő adatvédelmi szabályzatukat.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 24 napjától hatályos.

 

I. Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak:

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatvédelmiincidens/GDPR/: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában Az MEGASPLET d.o.o. szolgáltatásait igénybe vevő megbízó, munkavállaló.

Harmadikszemély: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Nyilvánosságrahozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyesadat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 

II. általános adatkezelési elvek:

1. Az MEGASPLET d.o.o. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel. Az Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely a birtokukba került személyes adatok biztonságát megóvja.

2. Az MEGASPLET d.o.o. szigorú elvek szerint védi az érintettek személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Számos biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. Az érintettek által megadott személyes adatokat ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.

3. Jelen adatkezelési nyilatkozat összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 1992. évi CXII. törvény /továbbiakban: Infotv./ előírásaira.

4. Jelen adatvédelmi nyilatkozat – az Infotv. 20. § rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Az MEGASPLET d.o.o. milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – a hivatkozott weboldalak felhasználói, tájékozódhatnak arról, hogy hogyan kérhetik a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérhetik azok zárolását, vagy törlését Az MEGASPLET d.o.o. nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségeik vannak.

5. A hivatkozott weboldalon, valamint jelentkezési lap kitöltése útján, vagy személyesen vagy elektronikus üzenet útján történő regisztrációval az érintettek, Az MEGASPLET d.o.o. szolgáltatásait igénybe vevők kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és tájékoztatást, valamint kifejezetten hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez.

6. Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalra, amely a www.comfortti.hu weboldalról linken keresztül érhetőek el. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért Az MEGASPLET d.o.o. felelősséget nem vállal.

7. A hivatkozott weboldalon gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője Az MEGASPLET d.o.o., melyhez tárhely szolgáltatót vesz igénybe, aki, mint adatfeldolgozó, az adatokat tárolja a tárhely szolgáltatásra tekintettel.

8. Az MEGASPLET d.o.o. személyes adatot akkor kezel, ha ahhoz az érintett hozzájárul, amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

9. Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve azokat a szolgáltatási részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

10. Az MEGASPLET d.o.o. által üzemeltetett weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. MEGASPLET d.o.o. csak olyan személyes adatokat rögzít és kezel, amelyeket a felhasználó – MEGASPLET d.o.o. által üzemeltetett honlapokon történő regisztráció, vagy a felhasználó kérésére Az MEGASPLET d.o.o. munkatársai által végzett személyes vagy internetes regisztráció során önkéntesen bocsát Az MEGASPLET d.o.o. rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan az érintett az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult.

11. Az MEGASPLET d.o.o. által üzemeltetett weboldalon történő regisztrációval az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait Az MEGASPLET d.o.o. az adatbázisában elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa a szerződéses partnerei felé. A regisztráció során Az MEGASPLET d.o.o. csak olyan személyes adatot kér az érintettektől, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

12. Az MEGASPLET d.o.o. semmilyen személyes adatot nem gyűjt a weboldalon keresztül automatikusan vagy az érintettek tudta nélkül. Továbbá az érintettek által önkéntesen Az MEGASPLET d.o.o. rendelkezésére bocsátott adatokat is kizárólag saját tevékenysége keretein belül használja fel, nem adja kölcsön, nem értékesíti, vagy nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára.

13. Az MEGASPLET d.o.o. által üzemeltetett weboldalon történő regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: Név, e-mail , telefon, születési dátum, a település, amelyben a felhasználó munkát kíván vállalni.

14. Az MEGASPLET d.o.o. által üzemeltetett weboldalon történő regisztrációval az érintett hozzájárul, hogy Az MEGASPLET d.o.o. a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztassa a regisztráció során pontosított, az önéletrajzban szereplő adatainak megfelelő ajánlatokról.

15. Az MEGASPLET d.o.o. által üzemeltetett weboldalon történő regisztrációval az érintett hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére Az MEGASPLET d.o.o. a szolgáltatásairól, aktuális ajánlatairól tájékoztatót küldjön.

16. Az MEGASPLET d.o.o. személyes adatot csak abban az esetben továbbít, valamint a különböző adatkezeléseit csak akkor kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

17. A GDPR rendelet értelmében Az MEGASPLET d.o.o. adatvédelmi incidens esetén az incidensről való tudomásszerzést követő 72 /hetvenkettő/ órán belül köteles értesíteni az adatvédelmi hatóságot és adott esetben az érintetteket is, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

III. a személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama és köre:

18. Az adatkezelés célja: hogy az érintettek által a személyes vagy internetes regisztráció során megadott személyes adatokat Az MEGASPLET d.o.o. az általa fenntartott adatbázisban Az MEGASPLET d.o.o. tevékenységében való közreműködésre való jelentkezés céljából elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa olyan harmadik személyek felé, akik Az MEGASPLET d.o.o. vállalkozási tevékenységével összefüggő szerződéses partnerei. Az adatkezelés célja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása. Az adatkezelés célja továbbá Az MEGASPLET d.o.o. és az érintett között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés további célja a weboldal szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása.

Az adatkezelés célja másrészt a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Külön hozzájárulás alapján Az MEGASPLET d.o.o. az érintettek személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (elsősorban hírlevél) céljából is felhasználhatja. Az MEGASPLET d.o.o. tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a hírlevélben nem csak Az MEGASPLET d.o.o., hanem esetlegesen más gazdasági társaságok reklámjai is elhelyezésre kerülhetnek, azonban számukra az érintettek személyes adatai az érintettek hozzájárulása nélkül nem kerülnek átadásra, továbbításra.

19. Az adatkezelés jogalapja: az érintettek regisztrációja, vagy írásbeli hozzájárulása és a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmának elfogadása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), a szövetkezeti tagsági viszony létrejöttével és nyilvántartásával kapcsolatos törvényi feladatok végrehajtása (2013.évi V. tv. - Ptk. - 3:354.§, 3:355.§).

20. A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság), elérhetőségek (telefonszám, állandó lakóhely, tartózkodási hely, e-mail cím), jogosítvány típusa, álláskereséssel érintett szakmai, illetve földrajzi terület, képesítésre és tapasztalatra vonatkozó információk, eddigi és utolsó munkahelyek, érdeklődés, fizetési igény, a pályázó által rendelkezésre bocsátott referenciák, bizonyítványok, személyi igazolvány száma és érvényessége, útlevélszám, lakcímkártya száma, fénykép, számítástechnikai ismeretek, egyéb, az érintettek által a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal összefüggésben megadott adatok.

21. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés megkezdésétől az érintett utolsó, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó aktivitásától számított 5 /öt/ év. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó aktivitásnak minősül Az MEGASPLET d.o.o. személyes felkeresése, ajánlatokra történő személyes vagy internetes jelentkezés, weboldalra történő belépés.

Az MEGASPLET d.o.o. -nek az általa kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 (nyolc) évig meg kell őriznie, így amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását érintett visszavonja, Az MEGASPLET d.o.o. az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 (nyolc) évig megőrizni.

22. Az adatok megismerése: Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat Az MEGASPLET d.o.o. munkatársai, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg. Az MEGASPLET d.o.o. tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit Az MEGASPLET d.o.o. -nek teljesítenie kell. Az MEGASPLET d.o.o. az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított), amelynek tartalmáról az érintett kérésére Az MEGASPLET d.o.o. tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

23. Adattovábbítás: az érintett az adatbázisba való regisztrációval elfogadja, hogy személyes adatait Az MEGASPLET d.o.o. továbbíthatja a szolgáltatásait igénybe vevő szerződéses partnereinek munkaerő toborzás céljából. Az MEGASPLET d.o.o. a megadott adatokkal kapcsolatban üzleti partnerei részére az adatkezelés célja érdekében végez adattovábbítást. Az érintett érdekében végzett adattovábbítás címzettjei - Az MEGASPLET d.o.o. üzleti partnerei - folyamatosan változnak, ezért ennek tételes megadása aránytalan nehézséggel járna. Az MEGASPLET d.o.o. biztosítja az érintett részére, hogy korlátozza az adattovábbítás címzettjeinek körét, és kizárja az adattovábbításból az érintett által megjelöl címzetteket.

 

IV. az adatkezelés naih nyilvántartási száma:

24. Az adatkezelés nem bejelentés köteles tekintettel az Infotv. 65. § (3) bekezdésének a) pontjára, mely rögzíti, hogy nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

25. Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha
· az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,
· az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
· a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
· az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,
· az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az adatfeldolgozónak történő adatátadást),
· az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

 

V. a személyes adatok tárolása, biztonsága:

26. Az MEGASPLET d.o.o. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a 1194 Budapest, Méta utca 37-39.alatt találhatók meg.

27. Az MEGASPLET d.o.o. tárhely-szolgáltatót vesz igénybe, aki a tárhely-szolgáltatói szerződés alapján az adatokat tárolja.

28. A tárhelyszolgáltató adatai:

Az Üzemeltető a kezelt adatokat több felhő-alapú/fizikai szerveren történő tárhelyen tárolja.

 

ADATOK TÁROLÁSA

Tárhely szolgáltató neve: Shopify Inc.

Tárhely szolgáltató címe: 150 Elgin Street, Suite 800Ottawa, ON K2P 1L4 Canada

Tárhely szolgáltató e-mail címe: support@shopify.com

 

ADATFELDOLGOZÁS

Checkout.com

14-17 Wells Mews
London W1T 3HF
United Kingdom

 

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
+353 49 488 0377


comfortti.hu
Express One Hungary Kft.
H-1239 Budapest
Európa u 9-11. I épület, 7-8as kapu

 

Az MEGASPLET d.o.o. informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen.

30. Az MEGASPLET d.o.o. műszaki, informatikai, szervezési és szervezeten belüli intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának megőrzéséről, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok megfelelő védelmi szintjéről.

 

VI. felelősség:

31. Az MEGASPLET d.o.o. tagjai, mint Adatkezelők, együttes adatkezelést végeznek, mert közös cél érdekében történik az adatkezelés, és az adatkezelők együttműködnek az adatkezelés során, valamint egyetemlegesen felelnek az adatkezelésért.

32. Az interneten keresztül történő regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében az érintettet terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak. A felhasználók tudomásul veszik, hogy felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, melyek Az MEGASPLET d.o.o. és harmadik személyeket a felhasználók által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt érik.

 

VII. vonatkozó jogszabályok:

Jelen dokumentum kiadásakor különösen az alábbiak:

· 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
· 2011. évi cxii. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. a jogszabály legfrissebb állapota elérhető
· az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR) 

 

VIII. joggyakorlás, jogorvoslat:

33. Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban (a feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat) Az MEGASPLET d.o.o.-től mind elektronikusan, mind írásban ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, illetve ingyenesen kérhetik kezelt adataiknak helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, vagy törlését, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak.

34. Az MEGASPLET d.o.o. köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben:

· a kezelése jogellenes,
· az érintett kéri,
· hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

· az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
· azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

35. Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit Az MEGASPLET d.o.o. számára személyesen az 1154 Budapest, Wesselényi utca 28. alatti címen, vagy a info@comfortti.hu e-mail címen teheti meg, melyre Az MEGASPLET d.o.o. a válaszát 30 /harminc/ napon belül köteles megküldeni.

36. Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
· a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
· a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
· törvényben meghatározott egyéb esetben.

37. Az MEGASPLET d.o.o. a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 /tizenöt/ nap alatt megvizsgálni, és annak megalapozottságáról a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, Az MEGASPLET d.o.o. köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

38. Az MEGASPLET d.o.o. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

39. Abban az esetben, ha az érintett Az MEGASPLET d.o.o. döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 /harminc/ napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

IX. cookie-k (sütik) használata:

40. Az MEGASPLET d.o.o. a weboldalon ún. cookie-kat /magyarul: sütiket/ használ. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket az érintett böngészője az érintett gépére tölt le, hogy Az MEGASPLET d.o.o. a felhasználói élményt javíthassa. Általában a cookie-k az érintett által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. Az érintett a böngészőjében letilthatja a sütik használatát.

Jogorvoslati lehetőségek:

 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Az MEGASPLET d.o.o. költségtérítést állapít meg.

Az MEGASPLET d.o.o. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az MEGASPLET d.o.o. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az MEGASPLET d.o.o.– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az MEGASPLET d.o.o. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő/érintett egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az MEGASPLET d.o.o. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Based on 961 reviews
90%
(865)
8%
(74)
2%
(16)
0%
(3)
0%
(3)
Rendben

Bravó a megvalósítóknak, ma kaptam, örülök. Design tökéletes, a cipő rendben van. A talpa lehetne egy kicsit masszívabb.

Nehézségeim vannak a lábammal és ez az egyetlen cipő, amelyben nem fájnak a lábaim.

Ebben a cipőben nem fázik a lábam

Nahyon puha,meleg és nagyon kényelmes. Röviden idális a hideg időre.

Nagyon elégedett

Soha nem vetem le

Puha és kényelmes, mint a papucs

Jó a hóba, nem ázik át.

Jól tapadnak a hóban

Nyíregyháza

Szép napot!! Ma meg kaptam a cipőmet, nagyon szép elegáns, 39 méret tőkéletes volt. Puha kényelmes teljesen meg vagyok elégedve mind a termékkel mind a szállítással.

B
REELSTEP PUHA ÉS KÖNNYŰ SNEAKER
Beáta Tibainé Maródi

Magamnak vettem a cipőt(feketét). Alig vártam, hogy megérkezzen. Nem csalódtam, nagyon kényelmes, szép, jó kidolgozás! Volt, hogy szemerkélő esőben használtam, egy jó darabig nem lett vizes. Most impregnálóval lekezeltem, meglátom, mi lesz esőben. Nagyon szeretem, és nem zavar, hogy férfi cipő!

S
KIDSMAX™
S. Bettina

Üdvözlöm, a Kidsmax cipő remek, és jól kombinálható is.

O
GLAM&GO™ – DIVATOS NŐI PAPUCS
Orsi

Sziasztok, ma kaptam meg a csomagot, a méretek megfelelőek és nagyon kényelmesek.

Olyan, mintha semmi nem lenne a lábamon, olyan könnyű

a könnyebb túrázásoknál is szoktam viselni, jól bevált.

S
GLAM&GO™ – DIVATOS NŐI PAPUCS
Samanta

Elvileg nem szeretek neten rendelni, mivel a méretben sosem vagyok biztos, de ezek a számok olyanok, ahogy kell lenni. Dicséret

V
GLAM&GO™ – DIVATOS NŐI PAPUCS
Vera

Szuper a melegebb napokra… Könnyű, kényelmes, és még szép is!

T
GLAM&GO™ – DIVATOS NŐI PAPUCS
Tamara

Imádom őket, annyira elegánsak, hogy még mindig felvehetem őket munkához

V
GLAM&GO™ – DIVATOS NŐI PAPUCS
Virág

Végre egy papucs, ami valóban jól is néz ki!

J
ACTIVECREW™ – UNIVERZÁLIS FÉRFI SZANDÁL
János

A feszesítő elasztikus gumi nagyon jó

M
ACTIVECREW™ – UNIVERZÁLIS FÉRFI SZANDÁL
Milán

Pontosan olyanok, amilyenek a reklámban.

Z
ACTIVECREW™ – UNIVERZÁLIS FÉRFI SZANDÁL
Zsigmond

Valódi bőrhöz nagyon olcsó

D
ACTIVECREW™ – UNIVERZÁLIS FÉRFI SZANDÁL
Dénes

A tengerre vettem, de most már mindenhol hordom…

V
ACTIVECREW™ – UNIVERZÁLIS FÉRFI SZANDÁL
Vince

Jó és kényelmes cipő, jól illeszkedik a lábhoz.

Köszönjük a feliratkozást

this is just a warning

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping